April 1st, 2010

ܐܬܐ ܕܐܬܘܪ

ܚܕ ܒܢܝܣܢ

ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܒܪܝܫܐ ܕܫܢܬܐ

ܦܪܚܠܐ ܐܬܝܠܐ ܣܢܘܢܝܬܐ

ܡܢ ܒܬܪ ܣܬܘܐ ܕܪܐ ܠܒܝܬܐ

ܐܘܼܪܚܐ ܠܐܝܠܗܿ ܡܢܫܬܐܐܝܢܐ ܣܬܘܢ ܠܐܝܬܠܗ ܬܝܡܐ

ܡܬܢ ܫܫܠܘܼܢ ܫܔܘܼܫܝܐ ܘܩܘܼܝܡܐ

ܗܝ ܡܬܢ ܦܫܠܗܿ ܒܬܪ ܜܘܼܪܐ ܪܡܐ

ܘܼܦ ܐܚܢܢ ܬܡܐ ܠܐ ܐܝܬ ܠܢ ܣܗܡܐܓܘܼ ܒܝܬܢ ܐܕܝܐ ܚܕ̄ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܒܚܝܐ

ܓܘܼܕܢܢ ܫܡܥܐ ܠܫܢܐ ܢܘܼܟܼܪܝܐ

ܠܒܢ ܒܓܠܘܼܬܐ ܥܠ ܒܝܬ ܩܒܼܪܢ ܒܡܪܥܐ

ܟܦ̈ܐ ܡܚܕܪ̈ܐ ܦܟ̈ܚܐ ܕܠܐ ܫܬܝܐܠܐ ܐܚܢܢ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܠܐ ܕܪܚ ܠܒܝܬܐ

ܠܐ ܒܐܗܐ ܫܢ̄ܬܐ ܘܼܠܐ ܒܗܝ ܐ̄ܚܪ̄ܬܐ

ܐܘܼܪܚܐ ܕܒܝܬܢ ܦܝܫܐ ܡܘܼܢܫܬܐ

ܦܟܚܐ ܥܠ ܩܒܼܪܐ ܕܠܐ ܡܘܼܫܬܬܐ
 

 
ܐܬܐ ܕܐܬܘܪ

A Happy Kha B' Nissan ! (Assyrian New Year)

Written by

Rudi Stettner
Moderator

Passover is always a time of gratitude on the Jewish calendar. Zman kherutenu, (season of our freedom). Being here on the planet as a viable entity with a strong presence in the Holy Land is certainly something for which we should be grateful.

Some passages of the Haggadah are in Aramaic, which Jews know as the language of the Talmud and which Christians know as the language of Jesus. Its adoption by Jews is a legacy of the Babylonian exile. Additionally, the names by which we call the Jewish months are Babylonian in origin. The Babylonian exile was indeed an important influence on Judaism as we now know it.

It is fortuitous that the Assyrian New Year of 6760 is being celebrated on the third day of Passover this year. At a time when Jews are reflecting upon our birth as a nation, it is fitting to remember the people with whom our lot was once so closely entwined. Assyrian and Hebrew are fellow Semitic languages, along of course with Amharic and most famously, Arabic. Maltese, which is spoken on the Island of Malta is the only Semitic language written in the Latin alphabet.

May it be G-d's will that peace take root among the speakers of the world's Semitic languages. May the Assyrian people , wherever they may be in exile or their traditional homeland enjoy peace and prosperity. I wish Assyrians everywhere a joyous and peaceful Kha b' Nissan.

Reprinted with permission from www.magdeburgerjoe.com